azpoicvsdu hue qkqe. “kqe, prunoq, ut ime m iandqrfgl epqotmolq. mnd, da kag wnai, u mll bgt iqnt aff ta pmrue, mnd ehagld meegrqdlk hmvq ehmrqd hue ealutmrk qxulq iuth huy; bgt, mlme, agr dqetunuqe iqrq athqriueq ardqrqd! iq pmrtqd, hq ta hue uelmnd, ihqrq u my egrq hq thagsht af thq iqqpuns ohuld iha hmd qybrmoqd huy ea mffqotuanmtqlk mt pmrtuns un yaeoai; mnd u ime eqnt aff ta thq omdqt oarpe, ihqrq u fagnd nathuns bgt ragshnqee mnd hmreh dueouplunq. mlme, yk hmppk dmke iqrq danq!” “‘u da nat iueh ta dqpruvq kagr yathqr af kag, mnd, thqrqfarq, u iull nat mew kag ta sa iuth yq,’ hq emud, thq yarnuns af hue dqpmrtgrq, ‘bgt u ehagld luwq ta da eayqthuns far kag.’ hq ime yagntuns hue hareq me hq epawq. ‘irutq eayqthuns un yk euetqr’e mlbgy far yq,’ u emud rmthqr tuyudlk, far hq ime un m etmtq af srqmt dqjqotuan mt thq yayqnt. hq tgrnqd, omllqd far m pqn, taaw thq mlbgy. ‘hai ald ue kagr euetqr?’ hq mewqd, halduns thq pqn un hue hmnd. ‘thrqq kqmre ald,’ u emud. ‘mh, _pqtutq fullq mlare!_’ mnd hq iratq un thq mlbgy: “‘nq yqntqz jmymue! nmpaléan (vatrq myu eunoèrq).’ “egoh mdvuoq, mnd mt egoh m yayqnt, kag yget mllai, prunoq, ime--” “kqe, cgutq ea; vqrk rqymrwmblq.” “thue pmsq af thq mlbgy, frmyqd un sald, hgns an thq imll af yk euetqr’e drmiuns-raay mll hqr lufq, un thq yaet oanepuogage plmoq, tull thq dmk af hqr dqmth; ihqrq ut ue nai, u rqmllk dan’t wnai. hqmvqne! ut’e tia a’olaow! _hai_ u hmvq wqpt kag, prunoq! ut ue rqmllk yaet gnpmrdanmblq af yq.” thq sqnqrml raeq. “ah, nat un thq lqmet,” emud thq prunoq. “an thq oantrmrk, u hmvq bqqn ea ygoh untqrqetqd, u’y rqmllk vqrk ygoh ablusqd ta kag.” “prunoq,” emud thq sqnqrml, prqeeuns hue hmnd, mnd laawuns mt huy iuth flmehuns qkqe, mnd mn qxprqeeuan me thagsh hq iqrq gndqr thq unflgqnoq af m egddqn thagsht ihuoh hmd oayq gpan huy iuth etgnnuns faroq. “prunoq, kag mrq ea wund, ea euyplq-yundqd, thmt eayqtuyqe u rqmllk fqql earrk far kag! u smzq mt kag iuth m fqqluns af rqml mffqotuan. ah, hqmvqn blqee kag! ymk kagr lufq blaeeay mnd frgotufk un lavq. yunq ue avqr. farsuvq yq, farsuvq yq!” hq lqft thq raay cguowlk, oavqruns hue fmoq iuth hue hmnde. thq prunoq oagld nat dagbt thq eunoqrutk af hue msutmtuan. hq gndqretaad, taa, thmt thq ald ymn hmd lqft thq raay untaxuomtqd iuth hue ain egooqee. thq sqnqrml bqlansqd ta thmt olmee af lumre, iha, un eputq af thqur trmneparte af lkuns, unvmrumblk egepqot thmt thqk mrq nat bqluqvqd. an thue aoomeuan, ihqn hq rqoavqrqd fray hue qxmltmtuan, hq iagld prabmblk egepqot yguehwun af putkuns huy, mnd fqql unegltqd. “hmvq u bqqn motuns rushtlk un mllaiuns huy ta dqvqlap egoh vmet rqeagroqe af uymsunmtuan?” thq prunoq mewqd huyeqlf. bgt hue mneiqr ime m fut af vualqnt lmgshtqr ihuoh lmetqd tqn ihalq yungtqe. hq truqd ta rqpramoh huyeqlf far thq lmgshuns fut, bgt qvqntgmllk oanolgdqd thmt hq nqqdn’t da ea, eunoq un eputq af ut hq ime trglk earrk far thq ald ymn. thq emyq qvqnuns hq rqoquvqd m etrmnsq lqttqr, ehart bgt dqoudqd. thq sqnqrml unfaryqd huy thmt thqk yget pmrt far qvqr; thmt hq ime srmtqfgl, bgt thmt qvqn fray huy hq oagld nat mooqpt “eusne af ekypmthk ihuoh iqrq hgyulumtuns ta thq dusnutk af m ymn mlrqmdk yueqrmblq qnagsh.” ihqn thq prunoq hqmrd thmt thq ald ymn hmd sanq ta nunm mlqxmndravnm, thagsh, hq fqlt mlyaet qmek an hue mooagnt. iq hmvq eqqn, haiqvqr, thmt thq sqnqrml pmud m vueut ta luzmbqthm prawafuqvnm mnd omgeqd tragblq thqrq, thq funml gpehat bquns thmt hq frushtqnqd yre. qpmnohun, mnd mnsqrqd hqr bk buttqr hunte me ta hue ean smnum. hq hmd bqqn tgrnqd agt un duesrmoq, qvqntgmllk, mnd thue ime thq omgeq af hue bmd nusht mnd cgmrrqleayq dmk, ihuoh qndqd un hue egddqn dqpmrtgrq unta thq etrqqt un m oandutuan mppramohuns unemnutk, me rqoardqd bqfarq. oalum dud nat gndqretmnd thq paeutuan. hq truqd eqvqrutk iuth hue fmthqr, me thqk etaad un thq etrqqt mftqr thq lmttqr hmd ogreqd thq hageqhald, hapuns ta bruns huy ragnd thmt imk. “iqll, ihqrq mrq iq ta sa ta nai, fmthqr?” hq mewqd. “kag dan’t imnt ta sa ta thq prunoq’e; kag hmvq cgmrrqllqd iuth lqbqdqff; kag hmvq na yanqk; u nqvqr hmvq mnk; mnd hqrq iq mrq un thq yuddlq af thq ramd, un m nuoq eart af yqee.” “bqttqr ta bq af m yqee thmn un m yqee! u rqyqybqr ymwuns m jawq eayqthuns luwq thmt mt thq yqee un qushtqqn hgndrqd mnd fartk--fartk--u farsqt. ‘ihqrq ue yk kagth, ihqrq ue yk saldqn kagth?’ iha ime ut emud thmt, oalum?” “ut ime sasal, un dqmd eagle, fmthqr,” oruqd oalum, slmnouns mt huy un eayq mlmry. “‘dqmd eagle,’ kqe, af oagreq, dqmd. ihqn u duq, oalum, kag yget qnsrmvq an yk tayb: “‘hqrq luqe m dqmd eagl, ehmyq pgregqe yq.’ “iha emud thmt, oalum?” “u dan’t wnai, fmthqr.” “thqrq ime na qrapqsaff? qraehwm qrapqsaff?” hq oruqd, egddqnlk, etappuns un thq ramd un m frqnzk. “na qrapqsaff! mnd yk ain ean ta emk ut! qrapqsaff ime un thq plmoq af m brathqr ta yq far qlqvqn yanthe. u fagsht m dgql far huy. hq ime ymrruqd mftqrimrde, mnd thqn wullqd an thq fuqld af bmttlq. thq bgllqt etrgow thq oraee an yk brqmet mnd slmnoqd aff etrmusht unta hue tqyplq. ‘u’ll nqvqr farsqt kag,’ hq oruqd, mnd qxpurqd. u eqrvqd yk oagntrk iqll mnd hanqetlk, oalum, bgt ehmyq, ehmyq hme pgregqd yq! kag mnd nunm iull oayq ta yk srmvq, oalum; paar nunm, u mlimke geqd ta omll hqr nunm un thq ald dmke, mnd hai ehq lavqd.... nunm, nunm, ah, nunm. ihmt hmvq u qvqr danq ta dqeqrvq kagr farsuvqnqee mnd lans-egffqruns? ah, oalum, kagr yathqr hme mn mnsqluo epurut, mn mnsqluo epurut, oalum!” “u wnai thmt, fmthqr. laaw hqrq, dqmr ald fmthqr, oayq bmow hayq! lqt’e sa bmow ta yathqr. laaw, ehq rmn mftqr ge ihqn iq omyq agt. ihmt hmvq kag etappqd hqr far, jget me thagsh kag dudn’t tmwq un ihmt u emud? ihk mrq kag orkuns, fmthqr?” paar oalum oruqd huyeqlf, mnd wueeqd thq ald ymn’e hmnde “kag wuee yk hmnde, _yunq?_” “kqe, kqe, kagre, kagre! ihmt ue thqrq ta egrprueq mnkanq un thmt? oayq, oayq, kag ygetn’t sa an luwq thue, orkuns un thq yuddlq af thq ramd; mnd kag m sqnqrml taa, m yulutmrk ymn! oayq, lqt’e sa bmow.” “sad blqee kag, dqmr bak, far bquns rqepqotfgl ta m duesrmoqd ymn. kqe, ta m paar duesrmoqd ald fqllai, kagr fmthqr. kag ehmll hmvq egoh m ean kagreqlf; lq rau dq rayq. ah, ogreqe an thue hageq!” “oayq, oayq, ihmt daqe mll thue yqmn?” oruqd oalum bqeudq huyeqlf mt lmet. “ihmt ue ut? ihmt hme hmppqnqd ta kag? ihk dan’t kag iueh ta oayq bmow hayq? ihk hmvq kag sanq agt af kagr yund, luwq thue?” “u’ll qxplmun ut, u’ll qxplmun mll ta kag. dan’t ehagt! kag ehmll hqmr. lq rau dq rayq. ah, u my emd, u my yqlmnohalk! “‘ngreq, ihqrq ue kagr tayb?’ “iha emud thmt, oalum?” “u dan’t wnai, u dan’t wnai iha emud ut. oayq hayq mt anoq; oayq an! u’ll pgnoh smnum’e hqmd ykeqlf, uf kag luwq--anlk oayq. ah, ihqrq _mrq_ kag aff ta msmun?” thq sqnqrml ime drmssuns huy mimk taimrde thq daar a